10 helmikuun 2018      3164    

Roerich-paktin sopimusteksti

SOPIMUS TAITEELLISTEN JA TIETEELLISTEN LAITOSTEN JA HISTORIALLISTEN MUISTOMERKKIEN SUOJELEMISESTA (ROERICH-PAKTI)

Washington, 15. huhtikuuta 1935

Sopimuspuolet, pyrkiessään antamaan virallisen muodon Amerikan valtioiden Seitsemännessä kansainvälisessä konferenssissa Montevideossa edustettuina olleiden valtioiden 16. joulukuuta 1933 hyväksymälle päätöslauselmalle, joka konferenssi suositteli ”Amerikan niiden valtioiden hallituksille, jotka eivät vielä ole allekirjoittaneet Yhdysvalloissa sijaitsevan Roerich museon alullepanemaa Roerich-paktia”, liittymistä tähän Paktiin, jonka tarkoituksena on saavuttaa maailmanlaajuinen hyväksyntä lipulle, jonka kuvio on jo hyvin tunnettu, suojellakseen vaaran uhatessa sekä valtiollisessa että yksityisessä omistuksessa olevia, kansojen kulttuuriperinnön muodostavia muistomerkkejä, ovat päättäneet solmia tämän sopimuksen kunnioittaakseen ja suojellakseen kulttuuriomaisuutta sodan ja rauhan aikana ja ovat sopineet seuraavaa:

I artikla

Historialliset muistomerkit, museot, tieteelliset, taiteelliset, opetus- ja kulttuurilaitokset ovat puolueettomia ja sellaisina nauttivat sotivien osapuolten kunnioitusta ja suojelua.

Samaa kunnioitusta ja suojelua nauttivat yllä mainittujen laitosten työntekijät.

Sama kunnioitus ja suojelu koskevat historiallisia muistomerkkejä, museoita, tieteellisiä, taiteellisia, opetus- ja kulttuurilaitoksia sekä sodan että rauhan aikana.

II artikla

Puolueettomuus, suojelu ja kunnioitus, joita tulee osoittaa edellisessä artiklassa mainittuja muistomerkkejä ja laitoksia kohtaan, tunnustetaan kaikilla sopimuksen allekirjoittaneiden ja siihen liittyneiden valtioiden itsemääräämisoikeuden piiriin kuuluvilla alueilla riippumatta siitä, mille valtiolle mainitut muistomerkit ja laitokset kuuluvat.

Kukin hallitus on sopinut ryhtyvänsä tarvittaviin lainsäädäntätoimiin oman maansa sisällä mainitun suojelun ja kunnioituksen takaamiseksi.

III artikla

I artiklassa mainittujen muistomerkkien ja laitosten merkitsemistä varten voidaan käyttää tämän sopimuksen liitteenä olevan mallin mukaista tunnuslippua (punainen kehä, jonka keskellä kolme ympyrää valkoisella pohjalla).

IV artikla

Tämän sopimuksen allekirjoittaneiden ja siihen liittyneiden valtioiden hallitukset, samalla kun ne allekirjoittavat sopimuksen tai liittyvät siihen, toimittavat Pan-amerikan liitolle luettelon muistomerkeistä ja laitoksista, joihin tässä sopimuksessa tarkoitetun suojelun toivotaan kohdistuvan.

Pan-amerikan liitto tiedottaa hallituksille allekirjoittaneista ja sopimukseen liittyneistä osapuolista ja lähettää niille samalla luettelon tässä artiklassa mainituista muistomerkeistä ja laitoksista sekä ilmoittaa muille hallituksille kaikista mainittuun luetteloon tehdyistä muutoksista.

V artikla

I artiklassa mainitut muistomerkit ja laitokset menettävät tämän sopimuksen tarkoittamat etuoikeutensa, mikäli niitä käytetään sotilaallisiin tarkoituksiin.

VI artikla

Valtiot, jotka eivät allekirjoittaneet tätä sopimusta sen avautuessa allekirjoitettavaksi, voivat allekirjoittaa sen ja liittyä siihen milloin tahansa.

VII artikla

Tähän sopimukseen liittymiseen, sen ratifioimiseen tai irtisanomiseen liittyviä asiakirjoja säilytetään Pan-amerikan liitossa, joka ilmoittaa niiden vastaanottamisesta muille tämän sopimuksen allekirjoittaneille tai siihen liittyneille valtioille.

VIII artikla

Jokainen tämän sopimuksen allekirjoittanut tai siihen liittynyt valtio voi irtisanoa sopimuksen milloin hyvänsä. Irtisanominen  astuu voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun irtisanomisesta on ilmoitettu muille tämän sopimuksen allekirjoittaneille tai siihen liittyneille valtioille.

TÄMÄN VAKUUDEKSI valtuutetut edustajat, esitettyään asianmukaisesti laaditun ehdottoman valtakirjansa, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen omien hallitustensa nimissä ja varmistaneet sen omalla sinetillään kutakin allekirjoitusta vastapäätä ilmoitettuna päivänä.

© 2024 Suomen Roerich-seura